Zápis z výborové schůze SDH v Nedělištích
Konané dne 11.3.2005 od 18:00 hod. v zasedací místnosti OÚ Neděliště
Přítomni: Bárta Václav st., Charvátová Kateřina, Němeček Jiří, Bareš Ladislav st., Bareš Ladislav ml., Ryba Vlastimil, Špaček Lubomír st., Špaček Lubomír ml., Michálek Josef, Otřísal Václav, Macháček Josef ml., Heteš Jaroslav, Gabriel Jiří Omluveni: Bárta Václav ml., Černá Tereza Program : 1) Zahájení 2) Kontrola plnění úkolů 3) Informace ze shromáždění delegátů SDH 4) Návrh na výši příspěvku na životní jubilea, svatbu a společenské akce 5) Volba strojníka a referenta prevence a výchovné činnosti do okrskového výboru 6) Schválení úkolů na nejbližší období 7) Schválení termínu příští výborové schůze 8) Diskuse 9) Závěr
1) Jednání zahájil v 18.15 hodin bratr Bárta st., přivítal přítomné a seznámil je s programem zasedání. Navržený program byl jednohlasně schválen. 2) Bratr Bárta st. oznámil přítomným splnění úkolu, který se týkal vyškolení velitelů a strojníků SDH. Školení velitelů se zúčastnili Němeček Jiří a Bárta Václav ml., školení strojníků pak Bareš Ladislav ml., Bárta Václav ml., Gabriel Jakub, Heteš Jaroslav a Špaček Lubomír ml. Obě školení mají platnost 5 let. Bratr Ryba seznámil přítomné se splněním úkolu, který spočíval v návštěvě a předání věcného daru bratru Stannerovi Josefovi u příležitosti jeho životního jubilea. Zúčastnili se Ryba Vlastimil a Bareš Ladislav st. 3) Bratr Gabriel přednesl informace ze shromáždění delegátů SDH. 4) Výkonný výbor jednohlasně schválil příspěvky na životní jubilea, svatbu a společenské akce v následující výši:    o na životní jubilea částku 300 - 400 Kč    o na svatbu 400 - 500 Kč    o na společenské akce 500 - 1000 Kč    O přesné výši rozhodnou vždy předseda, hospodář a jednatel SDH 5) Výkonný výbor jednohlasně schválil Heteše Jaroslava do funkce strojníka a Gabriela Jiřího do funkce referenta prevence a výchovné činnosti v okrskovém výboru 6) Výkonný výbor jednohlasně schválil následující úkoly na nejbližší období:    o Provést úklid zbrojnice - termín 9.4. , zodpovídá Bárta Václav st.    o Podat daňové přiznání - termín 31.3. , zodpovídá Otřísal Václav    o Provést sběr železného šrotu – předběžný termín 23.4. 7) Výkonný výbor jednohlasně schválil termín příští výborové schůze 8.4. od 18:00 hod. v zasedací místnosti OU. 8) Diskuse proběhla v duchu příprav na blížící se oslavy 120. let od vzniku SDH v Nedělištích. 9) Bratr Bárta poděkoval přítomným a schůzi ukončil.   Zapsal: Michálek Josef ml.