Války s Pruskem a Neděliště.

Roku 1744 za války s Pruskem pruští a baští vojáci leželi u Nedělišť a zle hospodařili ve dvořích na Chlumě a v Dlouhých Dvorech, náležících ke statku horno-nedělišťskému. Pobrali obilí a z ovčínu v Dlouhých Dvorech 50 ovcí. V roce 1745 9,července pruský král Bedřich přijel na panskou cestu u Březinky s jízdním průvodem a prohlížel si okolní plochu. Tři husaři přijeli pro vrchního Ludvíka Augusta Golla, aby šel s nimi ke králi. Ale král zatím odjel. Pruské vojsko, které zároveň vtrhlo do Nedělišť se tu rozdělilo. Jedno vtrhlo do dvora horno-nedělišťského a druhé do dvora dolno-nedělišťského. Když nalezlo na sýpkách obilí, tak je do posledního zrna vzalo a rovněž vzalo býka a jiných 9 nejlepších kusů hovězího dobytka. Na to král Bedřich s ostatní armádou překročil Labe a rozložili se od Dohalic přes Neděliště k Lochenicům a sám rozložil svůj stan na nejvyšším místě na Chlumě. V zámku v Nedělištích se ubytoval Leopold kníže Desau a v hostinci generál Kalkstein a jinde, kde kdo mohl. Ploty, stromy a stavení byly trhány pruskými vojáky na palivo. Porazili i stromy v lese Volšince a v habrovém háji, a kde jaké křoví bylo, aby si z nich boudy postavili. S pivem v pivovaře hospodařili jako se svým vlastním. I obrazů vzali několik. Lidé žili po pět neděl v úzkostech a strachu.

Téhož roku 1745 sedláci a chalupníci v Horních Nedělištích ze strachu před Prušáky dobytek na různých místech přechovávali, naříkali, že nemají co jíst a dobytku co dát a že nebudou chodit do roboty. Když nechtěli být nápomocni ani při podzimním setí aspoň po dvou dnech nebo půl druhého, byli na poručení krajského hejtmana v Hradci Králové odvedeni k vojsku.

Roku 1756 v říjnu za nové války s Pruskem rakouské vojsko leželo v Nedělištích naproti vojsku pruskému, které tábořilo u Smiřic.

Roku 1762 vpadli do hradeckého kraje pruští husaři a tzv. kozáci. Loupili, žádali výpalné a pálili. Dostali se i do Nedělišť. Vrchního v Horních Nedělištích Josefa Františka Málka jeden husar sekl šavlí přes ruku a kozák prosekl mu kabát. V kanceláři Prušáci sebrali šest dukátů, stříbrných mincí za třicet zl. a mince měděné, které zaházeli. Také vzali peníze vrchnímu, správci zámku a sládkovi a různé drobnosti v zámku. Na to přijelo do Nedělišť dvacet rakouských dragounů s nadporučíkem, kteří hledali nepřítele, ale ten zatím odtáhl do Podůlšan.