Neděliště a doba předhistorická.

 Neděliště byly osídleny již za doby předhistorické, jak dokazují různé nálezy z té doby.

V Nedělištích bydleli lidé již v době kamenné. Dosvědčují to zkažené kamenné nástroje nalezené na některých polích a v zahradě při č.p. 6, které lidi na místě hotovili, a když se jim přelomily nebo jinak nezdařily, tak je odhodili. Hroby popelnicové byly objeveny roku 1878 na poli při č.p. 20, ale není známo, byly-li z mladší doby bronzové nebo již z doby železné. Nádoby byly až na jednu rozbity.

Sídliště v mladší době bronzové bylo na poli č.par. 150 v Dolních Nedělištích, na němž bylo roku 1909 historickým museem v Hradci Králové prokopáno sedm kulturních jam. V nich byly nalezeny střepy z nádob slezských, z nichž některé jsou zdobeny. Několik střepů téhož rázu a hliněný přeslen byly nalezeny též na nedalekém poli č.par. 120 v Horních Nedělištích. Na poli č.par. 120 v Horních Nedělištích a sousedním panském poli se vyskytly roku 1908 jámy z doby železné s mladšími střepy platěnickými. Z některé byla i železná sekyrka (palstav) na poli tam nalezená. Několik mladších střepů platěnických pocházejících z kulturní jámy bylo sebráno roku 1902 v břehu při cestě, vedoucí k Sendražicím. Římské střepy nalezl na svém poli Nad vodárnou nedělišťský starosta V.Volák. Jsou z nádob v rukách hnětených a jen jeden z nádoby na kruhu zhotovené. Některé jsou zdobeny vrytými vinicemi. Dále zde nalezl čtyři hliněné přesleny, pazourkový odštěpek, čtverhranný pískovcový kámen na hlazení nádob a bronzovou lukovitou sponu. Téhož roku na témže poli se přišlo při orání na jednom místě na střepy římské s rytými vlnovkami, bronzový náramek s kuličkami na koncích typu platěnického a úzkou železnou šipku. V roce 1925 dalo historické museum v Hradci Králové na poli Nad vodárnou (č.par. 144 v Horních Nedělištích) prokopati devět kulturních jam. V jedné byly platěnické střepy z doby železné, tuhované a zdobené. V ostatních jamách nebylo střepů vyjma jedné se střepy římskými, nýbrž jen černá země a v ní v některých jamách mazanina, spadlá s chýží nad nimi postavených. V jámě se střepy římskými byly  střepy zdobené vrytými vlnovkami. Roku 1926 V.Volák  prokopal na něm kulturní jámu, z níž vybral dva pazourkové odštěpky a tuhované a zdobené střepy platěnické. Na dvou jsou zvláštní značky. Rovněž zde byl nalezen i kamenný otlukač vespod a na vrchu hlazený a bronzový kroužek, u cihelny železný hrot kopí asi z doby římské a některých polích bylo sebráno několik hliněných přeslenů.