Zasedání obecního zastupitelstva

                                                                                                                      Číslo:               1

                                                                                                                      Datum:   17.02.2003

 

 Zápis:

 Přítomni: ing. Luboš Podlipný , Jiří Němeček, František Činčera, Hana Fidranská, Radka Macháčková,

 Luděk Mozdík, Václav Stanner, Václav Otřísal.

 Nepřítomni: Josef Ponikelský.

 Program :

    1)       Zahájení

2)       Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu

3)       Volba návrhové komise

4)       Změna zřizovací listiny Mateřské školy,Neděliště a smlouva o výpůjčce

5)       Rozpočet obce Neděliště na rok 2003                          

6)       Smlouva na úhradu neinvestičních nákladů v Základní škole Předměřice nad Labem

7)       Smlouva na pronájem restaurace na koupališti

8)       Strategický projekt rozvoje Mikroregionu obcí památkové zóny 1866

9)       Odměny členům zastupitelstva obce Neděliště

10)    Odměna za výkon stavebního dozoru  

11)    Informace z porad zastupitelstva obce

12)    Diskuse

13)    Schválení usnesení

14)    Závěr

1) Jednání zahájil v 19.05 hodin ing. L.Podlipný, přivítal přítomné a seznámil je s programem zasedání. Navržený program byl jednohlasně schválen.

2) Zapisovatelem byl navržen V.Otřísal a na ověřovatele zápisu byli navrženi H.Fidranská a V.Stanner. Jednohlasně schváleno.

3) Do návrhové komise byli navrženi ing.L.Podlipný a  L.Mozdík. Jednohlasně schváleno.

4) Starosta připomněl, že na veřejném zasedání v prosinci se schvalovala zřizovací listina Mateřské školy, Neděliště. Auditoři na auditu na obecním úřadě v lednu tohoto roku pro prozkoumání této listiny doporučili změnu ustanovení o majetku a majetkových práv. Majetek dát do výpůjčky a veškerý majetek kupovaný za peníze někoho jiného se automaticky stává majetkem Obecního úřadu Neděliště. Změny se týkají článku V. bod  1. změnit takto „Organizaci se předává  k zajištění hlavního účelu, k němuž byla zřízena, do výpůjčky nemovitý majetek a do správy movitý majetek ve vlastnictví obce Neděliště, jenž je uveden v příloze č.1, která je nedílnou součástí této zřizovací listiny“ a v článku VI. nový bod „  Nabývání majetku v hodnotě větší než 3.000,-Kč podléhá souhlasu zřizovatele, veškerý nabývaný majetek se stává vlastnictvím zřizovatele. Dále starosta přečetl smlouvu o výpůjčce. Zastupitelstvo obec jednohlasně zrušilo zřizovací listinu Mateřské školy,Neděliště schválenou na veřejném zasedání dne 9.12.2002. Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo novou zřizovací listinu Mateřské školy, Neděliště. Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo smlouvu na nemovitý majetek Mateřské školy Neděliště.

5) Zastupitelé byli dopodrobna seznámeni s návrhem rozpočtu na minulé poradě. Po stanovení částky potřebné na dostavbu šaten vznikla rezerva Kč 500.000,00. Byl sestaven plán bodů financovaných z této rezervy.

Příspěvek pro Komitet války 1866 na opravu památníku na kostelním hřbitově, plynové topení na koupališti, zábradlí u kostela, oprava ploché střechy MŠ, dokončení areálu hřiště, výkup pozemků. Jednohlasně schváleno.    

6) Dopodrobna seznámeno na poradě zastupitelstva obce. Znění smlouvy stejné jako loňské roky, částka Kč 115.000,00. Jednohlasně schválena.

7) Na minulé poradě vybrána Voňková Denisa, znění smlouvy stejná jako měl minulý nájemce. Jednohlasně schváleno.

8) Starosta seznámil přítomné s děním na Valné hromadě „Mikroregionu obcí památkové zóny 1866“ dne 13.2.2003 (viz příloha č.1 – zápis a usnesení z této Valné hromady. Zastupitelstvo jednohlasně schválilo

záměr vypracovat Strategický projekt rozvoje Mikroregionu odpovídající požadavků EU.

9) Starosta navrhl odměny ve stejné výši jako v minulém roce a to takto:

.             Starosta                                                              5.000,-Kč/měsíc

               Místostarosta                                                     2.500,-Kč/měsíc

               Předseda finančního výboru                                 500,-Kč/měsíc

               Předseda stavebního výboru                                 400,-Kč/měsíc

               Předsedové ostatních výborů                                300,-Kč/měsíc.

Jednohlasně schváleno.

10) Starosta po předchozím schválení na poradě navrhl odměnu L.Mozdíkovi za výkon stavebního dozoru na stavbě šaten ve výši Kč 20.000,--.

11) Vše bylo projednáno v bodech tohoto zasedání .

12) Bez diskusních příspěvků.

13) Ing.L.Podlipný přečetl návrh usnesení (viz příloha č.2), který byl členy zastupitelstva obce jednohlasně schválen.

14) Starosta obce poděkoval přítomným za účast a zasedání ukončil.

     Skončeno ve 20,45 hodin.

      V Nedělištích dne 9.12.2002

Zapsal :      Václav Otřísal                      ved. financ. výboru

Ověřil:       Radka Macháčková              ved. kulturního a školského výboru

                   Luděk Mozdík                     ved. stavebního výboru

                   Ing. Luboš Podlipný              starosta   

 

Usnesení:

Zastupitelstvo obce

Schvaluje:

1) Zřizovací listinu příspěvkové organizace Mateřská škola, Neděliště ze dne 17.2.2003.

2) Smlouvu o výpůjčce na movitý majetek Mateřské školy, Neděliště.

3) Rozpočet obce Neděliště na rok 2003 jako vyrovnaný – příjmy Kč 2.296.500,00 výdaje Kč 3.707.000,00 se zapojením přebytku z minulého roku ve výši Kč 1.410.500,00.

4) Smlouvu na úhradu neinvestičních nákladů v Základní škole Předměřice nad Labem.

5) Smlouvu na pronájem restaurace na koupališti se sl. Denisou Voňkovou.

6) Záměr vypracovat Strategický projekt rozvoje Mikroregionu odpovídající požadavků EU.

7) Odměny členům zastupitelstva obce a to takto: 

          Starosta                                                              5.000,-Kč/měsíc

          Místostarosta                                                     2.500,-Kč/měsíc

          Předseda finančního výboru                                 500,-Kč/měsíc

          Předseda stavebního výboru                                 400,-Kč/měsíc

          Předsedové ostatních výborů                                300,-Kč/měsíc.

8) Odměnu L.Mozdíkovi za výkon stavebního dozoru na stavbě šaten ve výši Kč 20.000,00.

 

Ruší:

1) Zřizovací listinu Mateřské školy,Neděliště schválenou na veřejném zasedání dne 9.12.2002.

 

Příloha č.2

 

                   Zapsal:   Václav Otřísal                                                                 Dne: 17.2.2003

                   Ověřili:   Hana Fidranská, vedoucí sociálního výboru

                                 Václav Stanner, vedoucí sportovního výboru

                                 ing.Luboš Podlipný, starosta