ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE č.7/2002

ze dne 9.12.2002

 Zápis

 Přítomni: ing. Luboš Podlipný , Jiří Němeček, František Činčera, Hana Fidranská, Radka Macháčková,

Josef Ponikelský, Luděk Mozdík, Václav Stanner, Václav Otřísal.

Program:

 1. Zahájení
 2. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
 3. Volba návrhové komise
 4. Zřizovací listina Mateřské školy,Neděliště
 5. Změny rozpočtu obce na rok 2002                          
 6. Převod státních pozemků do vlastnictví obce dle zákona č.95/1999 Sb.       
 7. Pojistná smlouva na pojištění majetku obce
 8. Jmenování inventarizačních komisí
 9. Příspěvek na společný autobusový zájezd místních zahrádkářů a hasičů
 10. Dohoda o jednorázové finanční výpomoci pro p.Moniku Fleischerovou
 11. Dohoda o užívání klubovny na koupališti
 12. Odměna za dovoz potravin pro osamělé občany
 13. Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č.10302 s f. MOVIS
 14. Informace z porad zastupitelstva obce
 15. Diskuse
 16. Schválení usnesení
 17. Závěr

1) Jednání zahájil v 19.03 hodin ing. L.Podlipný, přivítal přítomné a seznámil je s programem zasedání. Navržený program byl jednohlasně schválen.

2) Zapisovatelem byl navržen V.Otřísal a na ověřovatele zápisu byli navrženi R.Macháčková a L.Mozdík. Jednohlasně schváleno.

3) Do návrhové komise byli navrženi ing.L.Podlipný a  J.Němeček. Jednohlasně schváleno.

4) Starosta informoval, že zřizovací listina, která byla podrobně přečtena a předběžně schválena na minulé poradě zastupitelstva obce, byla předána ředitelce Mš k přečtení a vyjádření. Ředitelka k takto znějící zřizovací listině nemá připomínek. Zastupitelstvo obce zřizovací listinu Mateřské školy Neděliště jednohlasně schválilo.

5) Václav Otřísal přečetl návrh změn rozpočtu obce na rok 2002 (příloha č.1). Jednohlasně schváleno.

6) Starosta seznámil přítomné s pozemky pomocí leteckého snímku obce (příloha č.2). Jednohlasně schváleno.

7) Starosta připomněl, že již v loňském roce nás oslovila pojišťovna „Generali“ s nabídkou výhodné pojistné smlouvy na majetek obce.  Tuto pojišťovnu nyní oslovil a pojišťovatel vypracoval tento návrh. Pojištění budov v majetku obce (obecní úřad, koupaliště, hasičská zbrojnice, mateřská škola) v cenách Kč 22.350.000,--, pojištění movitých věcí v hodnotě Kč 1.145.000,--, vandalismus do výše Kč 10.000,--, odpovědnost za škody do výše Kč 2.000.000,--. Pojistná částka činní Kč 9.500,--. Jednohlasně schváleno.

8) Starosta přečetl návrh na složení jednotlivých inventarizačních komisí (příloha č.3). Schváleno počtem 8 hlasů, 1 hlas byl proti.

9) Starosta informoval nové členy zastupitelstva obce, že na základě smlouvy o udržování veřejné zeleně, kterou má obec uzavřenou s Českým zahrádkářským svazem v Nedělištích, předkládá návrh na příspěvek na společný autobusový zájezd místních zahrádkářů a hasičů ve výši Kč 2.905,40. Jednohlasně schváleno.

10) Starosta vysvětlil novým členům zastupitelstva obce, že na poslední poradě minulého zastupitelstva obce bylo předběžně rozhodnuto poskytnout jednorázovou finanční výpomoc Monice Fleischerové na zaplacení doplatku odběru elektrické energie. Jednohlasně schváleno.

11) Starosta informoval přítomné o žádosti místní mládeže o užívaní klubovny na koupališti. Je sepsán návrh  dohody mezi obcí Neděliště a mládeží obce Neděliště, kde zodpovědnost za dodržování dohody a podmínek v ní ponese Miloš Hejcman č.p. 47a bude přesně evidovaný počet klíčů. Jednohlasně schváleno.

12) Starosta přednesl návrh na odměnu pro V.Otřísala za dovážení potravin osamělých občanům ve 2.pololetí 2002 ve výši Kč 2.000,--. Jednohlasně schváleno.

13) L.Mozdík přečetl Dodatek č.1 ke smlouvě č. 10302 s firmou „MOVIS“, jedná se o méně práce, více práce a změnu termínu ukončení prací. Nový termín ukončení 15.2.2003. Jednohlasně schváleno.

14) Pro nulovou účast hostí byl tento bod přeskočen.              

15) Diskuse – V.Stanner vznesl dotaz na starostu zda má obec opsaný stav vodoměru na staveništi v areálu chovatelů při přebírání staveniště firmou „MOVIS“. Chovatelé tento účet zaplatili, ale zříkají se finanční částky ve prospěch obce, která má tuto částku vyúčtovat firmě „MOVIS“.

- J.Němeček podal návrh na vypsaní výběrového řízení na nájemce restaurace na koupališti. Důvod- nynější nájemce je dosti často v otevíracích hodinách opilý.  – Bylo dohodnuto vyhlásit výběrové řízení dnem 15.12.2002. Jednohlasně schváleno.

- Starosta informoval o nutnosti prodloužení termínu čerpání úvěru na stavbu šaten z důvodu posunutí termínu dokončení této stavby.  Původní termín čerpání byl do 30.11.2002,je navrženo prodloužení do 31.1.2003. Jednohlasně schváleno.

16) Ing.L.Podlipný přečetl návrh usnesení (viz příloha č.4), který byl členy zastupitelstva obce jednohlasně schválen.

17) Starosta obce poděkoval přítomným za účast a zasedání ukončil.

 

     Skončeno ve 21,03 hodin.

 

     V Nedělištích dne 9.12.2002

Zapsal :      Václav Otřísal                      ved. finanč. výboru

Ověřil:       Radka Macháčková              ved. kulturního a školského výboru

                    Luděk Mozdík                      ved. stavebního výboru

                   Ing. Luboš Podlipný              starosta   

 

Usnesení:

Zastupitelstvo obce

 Schvaluje:

1) Zřizovací listinu příspěvkové organizace Mateřská škola, Neděliště.

2) Změny rozpočtu obce na rok 2002 (viz příloha č.1)

3) Žádost o bezúplatný převod státních pozemků na obec dle zákona č. 95/1999 Sb. (viz           příloha č.2)

4) Pojistnou smlouvu na majetek obce s pojišťovnou GENERALI.

5) Složení inventarizačních komisí pro provedení inventarizace v roce 2002 (viz příloha č.3)

6) Příspěvek na zájezd zahrádkářů a hasičů ve výši Kč 2.905,40.

7) Dohodu o jednorázové finanční výpomoci s Monikou Fleischerovou.

8) Dohodu o užívání klubovny na koupališti.

9) Odměnu Kč 2.000,-- Václavu Otřísalovi za dovážení potravin osamělým občanům ve 2.pololetí 2002,

10) Dodatek č.1 ke smlouvě č. 10302 s firmou „MOVIS“.

11) Dodatek č.1 ke smlouvě o úvěru č.518-034-02,kterým se prodlužuje čerpání úvěru do                            31.1.2003      

 

Příloha č.4

 

V Nedělištích dne 9.12.2002

Zapsal :      Václav Otřísal                      ved. financ. výboru

Ověřil:       Radka Macháčková              ved. kulturního a školského výboru

                   Luděk Mozdík                     ved. stavebního výboru

                   Ing. Luboš Podlipný              starosta   

Příloha č.1

Návrh změn rozpočtu na rok 2002.

Výdaje:

Pěstební činnost……..........1031 5362 Platby daní a poplatků………………………………Kč    +5.000,00

Předškolní zařízení….........3111 5154 Elektrická energie…………………………………...Kč  +12.000,00

                                            3111 5161 Služby pošt……………..……………………….…..Kč    +1.000,00

                                            3111 5167 Služby školení a vzdělávání……………………..….Kč    +1.000,00

Školní stravování při MŠ.. .3141 5139 Nákup materiálu j.n…………………………………Kč    +4.000,00

                                            3141 5173 Cestovné……………………………………...…….Kč     +1.000,00

Pořízení, zach. a obnov.

hodnot místní kultury        3326 5171 Opravy a udržování…………………………..……..Kč     +2.000,00

                                           3326 5222 Neinv.dotace občanským sdružením………...………Kč  +10.000,00

Záležet.kultury,církví a

sděl.prostředků                  3399 5139 Nákup materiálu j.n………………………..………..Kč     +1.000,00

                                               3399 5169 Nákup služeb j.n…………………………..………...Kč     +3.000,00

                                               3399 5194 Věcné dary………………………………..…………Kč     +1.000,00

Tělovýchovná činnost

jinak nezařazená                  3419 5164 Nájemné……………………………….…………….Kč    +1.000,00

3419 5169 Nákup služeb j.n…………..….…….……………….Kč     +1.000,00

3419 5179 Ostatní nákupy j.n……………….…………………..Kč     +1.000,00

3419 5222 Neinv.dotace občanským sdružením………………..Kč    +2.000,00

3419 6126 Projektová dokumentace……………………………Kč   +40.000,00

3419 6130 Pozemky…………………………………………….Kč  -752.000,00 

3419 6143 Investiční úroky……………………………………..Kč   +20.000,00

Využití volného času

dětí a mládeže                      3421 5222 Neinv.dotace občanským sdružením………………..Kč     +3.000,00

Zájmová činnost a

rekreace jinak nezař.         3429 5112 Ostatní osobní výdaje……………………………….Kč     +6.000,00

                                               3429 5139 Nákup materiálu j.n…………………………………Kč   +15.000,00

                                               3429 5151 Voda………………………………………………...Kč     +2.000,00

                                               3429 5154 Elektrická energie…………………………………...Kč   +23.000,00

                                               3429 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací…………Kč     +7.000,00

                                               3429 5164 Nájemné…………………………………………….Kč    +81.000,00

                                               3429 5169 Nákup služeb j.n…………………………………….Kč     +1.000,00

                                               3429 5171 Opravy a udržování…………………………………Kč   +13.000,00   

                                               3429 5229 Neinv.dotace nezisk. a podob.organ. j.n…………….Kč     +4.000,00

                                             3429 6130 Pozemky…………………………………………….Kč +758.000,00

Veřejné osvětlení                3631 5171 Opravy a udržování…………………………………Kč   +12.000,00

                                               3631 5139 Nákup materiálu j.n…………………………………Kč     +5.000,00

Pohřebnictví                        3632 5154 Elektrická energie………..…………………………Kč     +1.000,00

                                               3632 5171 Opravy a udržování…………………………………Kč   +20.000,00

Sběr a odvoz komunál.

odpadů                                 3722 5169 Nákup služeb j.n……………………………………Kč      +5.000,00

Péče o vzhled obcí a

veřejnou zeleň                     3745 5137 Drobný hmotný inv. a neinv.majetek……………….Kč   +37.000,00

                                               3745 5139 Nákup materiálu j.n…………………………………Kč     +7.000,00                           

                                              3745 5169 Nákup služeb j.n…………………………………….Kč     +6.000,00

                                            3745 5171 Opravy a udržování…………………………………Kč     +5.000,00

                                             3745 6122 Stroje, přístroje,zařízení…………………………….Kč    -20.000,00

Social. pomoc osobám       4341 5660 Neinvestiční půjčky obyvatelstvu…………………..Kč   +11.000,00  

Záležitosti civ.nouze           5299 5321 Neinvestiční transfery obcím (povodně)……………Kč   +11.000,00

Požární ochrana – dobrov.část

                                           5512 5136 Knihy,učební pomůcky a tisk………………………Kč     +1.000,00

                                               5512 5139 Nákup materiálu j.n………………………………...Kč   +13.000,00

                                               5512 5171 Opravy a udržování…………………………………Kč    +2.000,00

                                               5512 5361 Nákup kolků………………………………………..Kč     +1.000,00

                                               5512 5137 Drobný hmotný inv. a neinv.majetek……………….Kč   -25.000,00

 

Činnost místní správy        6171 5139 Nákup materiálu j.n………………………………...Kč     +4.000,00

                                               6171 5161 Služby pošt…………………………………………Kč     +2.000,00

                                               6171 5166 Konzultační, poradenské a právní služby………….Kč      +2.000,00

                                               6171 5171 Opravy a udržování………………………………..Kč    +10.000,00

                                               6171 5169 Nákup služeb j.n…………………………………...Kč    +13.000,00

                                               6171 5172 Programové vybavení……………………………...Kč    +10.000,00

                                               6171 5361 Nákup kolků………………………………………..Kč     +2.000,00

                                               6171 5362 Platby daní a poplatků………………………………Kč    -7.000,00

                                               6171 5137 Drobný hmotný inv. a neinv.majetek……………….Kč    -5.000,00

                                               6171 5151 Voda………………………………………………...Kč    -1.000,00

                                               6171 5164 Nájemné……………………………………………..Kč  -80.000,00

                                                

Tělovýchovná činnost jinak nezařazená       

                3419 6121 Budovy,haly a stavby……………………….….Kč    +2.400.000,00

3419 6121 Budovy,haly a stavby…………………………….Kč    -309.000,00

 

 

 

Přijatý úvěr                                 8123 Dlouhodobý investiční úvěr……………………Kč    +2.400.000,00

 

Příloha č.2

 

Seznam pozemků k žádosti o bezúplatný převod na obec:

 

k.ú. Horní Neděliště:

p.č. 16/4 – 1.030 m2

p.č. 24/1 – 4.849 m2

p.č. 208/6 – 5.398 m2

p.č. 159/1 – část o výměře 15.000 m2

Pozemkový katastr:

p.č. 279 – část zasahující do k.č. 25/1

p.č. 146 díl 2 – část zasahující do k.č. 25/1

k.ú. Dolní Neděliště:

p.č. 88/1 – část o výměře 15.000 m2

p.č. 189/2 – 404 m2

p.č. 189/2 – 8 m2

p.č. 191/10 – 254 m2

Příloha č.3

Složení inventarizačních komisí pro provedení inventarizace v roce 2002.

Předseda hlavní inventarizační komise: ing. Luboš Podlipný

Členové hlavní inventarizační komise : Václav Otřísal

                                                                Marie Rybová

 

Dále byly ustanoveny dílčí místní inventarizační komise:

 

Mateřská školka Neděliště : ing.Podlipný, H.Fidranská,R.Macháčková

Služby:                                 ing.Podlipný, H.Fidranská,J Ponikelský

Obecní úřad :                       Ing.Podlipný, J.Němeček 

Hasičská zbrojnice:             V.Stanner, L.Mozdík, J.Ponikelský

Hřbitov:                               V.Stanner, L.Mozdík, J.Ponikelský

Koupaliště:                           J.Němeček, V. Stanner, F.Činčera

Hřiště:                                   J.Němeček, V. Stanner, F.Činčera

Ostatní majetek:                  V. Otřísal, ing.Podlipný L.

Potraviny MŠ :                    V. Otřísal, M. Rybová

Materiál :                             V. Otřísal, ing.Podlipný Luboš

Pokladna:                             V. Otřísal, ing.Podlipný Luboš, M.Rybová

Cenné papíry:                      V. Otřísal, M. Rybová

Ceniny:                                V. Otřísal, M. Rybová

Stav účtu a pohledávky:      V. Otřísal, M.Rybová

Závazky:                              V.Otřísal, M. Rybová